Commit a7008c81 authored by Tom MARRUCCI's avatar Tom MARRUCCI
Browse files

Derniere pb reglé

parent b8176643
......@@ -493,7 +493,7 @@ def ftl(c):
mouvementsTemp = ('U','R','Ui','Ri','Ui','Fi','U','F')
elif c.cube_contient_couleur('RU',1,2):
if c.get_facette('RU',1)==1:
mouvementsTemp = ('Ui','Fi','U','F','U','Ri','Ui','R')
mouvementsTemp = ('Ui','Fi','U','F','U','R','Ui','Ri')
if c.get_facette('RU',1)==2:
mouvementsTemp = ('U2','R','Ui','Ri','Ui','Fi','U','F')
elif c.cube_contient_couleur('BU',1,2):
......@@ -533,7 +533,6 @@ def ftl(c):
mouvementsTotal += mouvementsTemp
mouvementsTemp = ()
# Insertion de la pair Vert Rouge
# Deplacer le cube si il est placé en BR ou BL ou FL
if c.cube_contient_couleur('BL',2,3):
......@@ -943,8 +942,6 @@ def ftl(c):
if c.get_facette('FU',1)==4:
mouvementsTemp = ('U2','Bi','U','B','Ui','Bi','U','B')
print(mouvementsTemp)
if len(mouvementsTemp) > 0:
c.mouvements(mouvementsTemp) #on effectue les mouvements
mouvementsTotal += mouvementsTemp
......@@ -1463,4 +1460,32 @@ def pll(c):
return c, mouvements1 + mouvements2 + mouvements3
if __name__ == '__main__':
\ No newline at end of file
if __name__ == '__main__':
tab = ['RGGRYWYGBGGBRYOWBWOWWRORBBYORRWGYRGYBOYOORWBGOWGOWBYYB',
'WYBGYRRBGRRBWOYRWYOBGRORYBGYRWOGBWYBWWYRBGYGOOGBOWWGOO',
'OYYWYBBBYGOWRWRGROBBYGORWBRYRGWGOORYRBWGOGWGWBOOGWYBYR',
'GGYBYOBOWRYRYWBOBGOYYWOBRBOGRYRGBRGBRRWGWYBOWWWORWGGYO',
'OGGOYYBWWWWRYRRBOOYOGROGWBYGRGRGYGBBOYWORWRBYYBBWWBROG',
'YYYWYORWWOGWGBOGWOBOGWORYBRBRYGGRWGGRYYRBWOGRYBBRWOBOB',
'ROYYYWWROGROGGWBGGOWWOOBYBOBRWBGYYBGRRWBGBYGOYWRRWOBYR',
'GBBYYGBOGYROWWWORRYOOWOYOBOGRYGGBRRRWWYGRBOBWBGRWWBGYY',
'OGYGYWGBBBRYROWRRBRWWYOOGBWBRRBGOOYOWYRGGBOOYGBWRWYGWY',
'BBGGYWROWRYWGBBOGOYYWROWOBOYRGRGWBWGRGOYROWRRYOBBWBYYG',
'RBGWYWWYYBRRBOOBGOYYYWOYGBGORGRGBROWOORYROWRWBWGBWBGYG',
'GWOBYOGOBYOYRWRYGWBBOBOGRBWGRYRGYRWWGGRWROYYWOYBRWBGOB',
'YRGOYWBRRBWOWGGYRWOYOYOGYBOYRRBGBBBWBOGYWGWWRRGOOWGYBR',
'BGYRYBWYGRGBOBWOOOBYWRORBBOGRGWGWROGYOWRYYGBYOWGYWRBWR',
'GROOYGRRWYYBWWGRRBYYOWORBBGWRYGGBGOOBBYRBWGWYWYBGWOROO',
'OORRYOBRYYWWRYRGGWGWBGOYOBWBRRBGYWYOGBYRWWOROYOBBWGGGB',
'OOBRYBWYBGBRBRYOYOWGYGORWBOWRGWGRRWRGOGOGGROYWYWBWYBBY',
'YYYBYYBGWRWYORRBRRGOBGORWBBYROWGYRWWGROGOBWBWOBYGWGGOO',
'RBOYYROGBWBYGWOWWGWOBWOOYBOGRRYGOOGGWRRBRRYBBRGYYWBYWG']
for c in tab:
b,c = lecture_cube(c)
c,mouv1 = cross_facile(c)
c,mouv2 = ftl(c)
if ftl_valide(c):
print("ftl ok")
else:
print("ftl ko")
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment